+34 675 140 301
info@controldeaforo.org

Normativas específicas

A continuación enuméranse todas aquelas regulacións normativas, tanto estatais como autonómicas ou locais, relacionadas cos LOCAIS CON AFORAMENTO, concretamente os locais de espectáculos e actividades recreativas. Poderás ver un extracto das mesmas, facendo clic no enunciado, e tamén poderás descargar o texto completo en formato PDF.

Este contido é meramente divulgativo. Os contidos do extracto non teñen porqué ser exactos ou coincidentes co texto legal actualizado, nin excluíntes doutras medidas legais adoptadas polas Administracións Públicas competentes, supoñendo unicamente información a título orientativo.

Normativas

 

Normativa Estatal

  • Orde ITC/3708/2006 do 22 de novembro, pola que se regula o control metrológico do Estados dos sistemas de cálculo e control de afluencia de persoas en locais de pública concorrencia.

    DESCARGAR
  • Real Decreto 244/2016, do 3 de xuño, polo que se desenvolve a Lei 32/2014, do 22 de decembro, de Metroloxía.

    DESCARGAR
.

Andalucía

Decreto 258/2007 y 247/2011

Regula discotecas, salas de festa, discotecas de mocidade, pubs e bares con música, con capacidade superior a 300 persoas, que deberán dispoñer dun sistema de cálculo e control de afluencia de persoas en locais de pública concorrencia, debidamente verificado e certificado de acordo co establecido na normativa estatal.

DESCARGAR

Aragón

Decreto 63/2017

Artigo 15. Sistema automático de control de aforamento e cámaras de vídeo-vixilancia. 1. Teñen a obrigación de dispoñer dun sistema automático de control de aforamento e cámaras de gravación: a) As discotecas, salas de festa, pubs, bares con música e güisquerías, a partir de 150 persoas de aforamento autorizado. b) Os espectáculos públicos e actividades recreativas, a partir de 1.000 persoas de aforamento máximo autorizado.

DESCARGAR

Concello de Madrid

BOAM 7.100

Instrución sobre a sistematización e racionalización da normativa e dos criterios aplicables para a determinación da capacidade, que permite cambios de ocupación en función de varios parámetros e o uso de sistemas de control de capacidade, permitindo ser proposto como medida alternativa dentro das contempladas no artigo 5.1.3.b) do CTE.

DESCARGAR

Concello de Sant Josep de Sa Talaia

Ordenanza 13/03/2017

Persoas sostendo actividades son obrigadas a quedan obligadas a realizar control de aforo por un sistema automático en 1) actividades permanentes de turismo e entretenemento (segundo a normativa) ou similares (por exemplo: actuacións musicais) cun aforamento permitido superior a 200 persoas; 2) actividades non permanentes de natureza musical cun aforamento permitido superior a 1000 persoas; 3) actividades ás que se lles impoña mediante resolución.

DESCARGAR

Canarias

Decreto 86/2013

Regula os establecementos de espectáculos musicais ou actividades recreativas musicais a partir de 151 persoas de capacidade autorizada, os espectáculos musicais e as actividades recreativas musicais de carácter extraordinario regulados polo artigo que se celebren nun recinto ao aire libre, a partir de 1.000 persoas de capacidade autorizada e os establecementos de réxime especial, independentemente da súa capacidade.

DESCARGAR

Cataluña

Decreto 112/2010

Regula os establecementos de espectáculos musicais ou actividades recreativas musicais a partir de 151 persoas de capacidade autorizado, os espectáculos musicais e as actividades recreativas musicais de carácter extraordinario regulados polo artigo que se celebren nun recinto ao aire libre, a partir de 1.000 persoas de capacidade autorizado e os establecementos de réxime especial, independentemente da súa capacidade.

DESCARGAR

Comunidade Valenciana

Decreto 143/2015

A medición do control de acceso por cuenteo automático será obrigatoria. Así mesmo, en salas de festas, discotecas, salas de baile e pubs cando a súa capacidade autorizada sexa superior a 2.000 persoas. Ademais de calquera espectáculo extraordinario ou excepcional de máis de 2.000 persoas empregando sistemas de control de capacidade homologados acorde a normativa nacional.

DESCARGAR

País Vasco

Lei 10/2015

Os establecementos públicos e as instalacións con capacidade autorizada superior a 700 persoas, así como aqueloutros de capacidade inferior que se determinen pola autoridade municipal por disposición normativa, deberán dispoñer de sistemas de cálculo de persoas e control de capacidade, conforme ás condicións e características que se determinen regulamentariamente polo Gobierno Vasco.

DESCARGAR