+34 675 140 301
info@controldeaforo.org

Normatives Específiques

A continuació s'enumeren totes aquelles regulacions normatives, tant estatals com autonòmiques o locals, relacionades amb els LOCALS AMB AFORAMENT, concretament els locals d'espectacles i activitats recreatives. Podràs veure un extracte de les mateixes, fent clic en l'enunciat, i també podràs descarregar el text complet en format PDF.

Aquest contingut és merament divulgatiu. Els continguts de l'extracte no han de ser exactes o coincidents amb el text legal actualitzat, ni excloents d'altres mesures legals adoptades per les administracions públiques competents, suposant únicament informació a títol orientatiu.

Normatives

 

Normativa Estatal

  • Ordre ITC / 3708/2006 de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'Estats dels sistemes de comptatge i control d'afluència de persones en locals de pública concurrència.

    DESCARREGAR
  • Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.

    DESCARREGAR
.

Andalusía

Decret 258/2007 y 247/2011

Per discoteques, sales de festa, discoteques de joventut, pubs i bars amb música amb aforament autoritzat igual o superior a 300 persones, i aquells que es puguin determinar reglamentàriament per la Conselleria competent en matèria d'espectacles públics, aquesta ha d'establir, mitjançant Ordre de la persona titular de la mateixa, les condicions d'instal·lació de sistemes de comptatge i control d'afluència de persones.

DESCARREGAR

Aragó

Decret 63/2017

Article 15. Sistema automàtic de control d'aforament i càmeres de vídeo-vigilància. 1. Tenen l'obligació de disposar d'un sistema automàtic de control d'aforament i càmeres de gravació: a) Les discoteques, sales de festa, pubs, bars amb música i güisquerías, a partir de 150 persones d'aforament autoritzat. b) Els espectacles públics i activitats recreatives, a partir de 1.000 persones d'aforament màxim autoritzat.

DESCARREGAR

Ajuntament de Madrid

BOAM 7.100

Instrucció sobre la sistematització i racionalització de la normativa i dels criteris aplicables per a la determinació de l'aforament, que permet canvis d'ocupació en funció de diversos paràmetres i l'ús de sistemes de control d'aforament, permetent ser proposat com a mesura alternativa dins de les previstes en l'article 5.1.3.b) del CTE.

DESCARREGAR

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Ordenanza 13/03/2017

Les persones titulars d'activitats queden obligades a realitzar el control de l'aforament mitjançant sistema automàtic 1) activitats permanents en la qual s'exerceixen activitats turístiques d'entreteniment (segons la normativa) o similars (per exemple. actuacions musicals) amb un aforament permès superior a 200 persones; 2) activitats no permanents de naturalesa musical amb un aforament permès superior a 1000 persones; 3) activitats a les que se'ls imposi mitjançant resolució.

DESCARREGAR

Canàries

Decret 86/2013

Els establiments que serveixen de suport a activitats musicals i d'espectacle amb aforament màxim autoritzat a partir de 851 persones i els espectacles públics amb aforament màxim autoritzat a partir de 1.000 persones, han de disposar de sistemes automàtics de control d'aforament que compleixin les condicions tècniques de l'Ordre ITC / 3708/2006, de 22 de novembre; a més per als establiments que serveixen de suport a activitats musicals i d'espectacle a partir de 200 persones d'aforament màxim autoritzat si al local no es consumeixen begudes alcohòliques, oa partir de 150 persones en cas contrari, també poden instal·lar aquests sistemes de control de aforament com a alternativa al sistema de gravació d'imatges indicat.

DESCARREGAR

Catalunya

Decret 112/2010

Els establiments amb aforament autoritzat que indica l'art.68 a partir de 501 persones han de comptar amb sistemes de control d'aforament que hauran d'estar homologats segons l'Ordre ITC / 3708/2006, de 22 de novembre; a més per als establiments indicats a l'art.68, amb aforaments autoritzats a partir de 151 persones també poden instal·lar aquests sistemes de control d'aforament com a alternativa al sistema de gravació d'imatges indicat.

DESCARREGAR

Comunitat Valenciana

Decret 143/2015

En els espectacles públics extraordinaris, singulars o excepcionals i en els celebrats en establiments amb llicència diferent a la regulada per la normativa d'espectacles, quan l'aforament excedeixi de 2.000 persones, els organitzadors hauran d'efectuar un control d'accés del públic a través de sistemes tècnics de comptatge automàtic, així com en sales de festes, discoteques, sales de ball i pubs quan el seu aforament autoritzat sigui superior a 2.000 persones. Aquests sistemes han de complir el que estableix la normativa vigent sobre sistemes de comptatge i control d'afluència de persones en locals de pública concurrència.

DESCARREGAR

País Basc

Llei 10/2015

Els establiments públics i les instal·lacions amb aforament autoritzat superior a 700 persones, així com aquells altres d'aforament inferior que determini l'autoritat municipal per disposició normativa, han de disposar de sistemes de comptatge de persones i control d'aforament, d'acord amb les condicions i característiques que es determini per reglament el Govern Basc.

DESCARREGAR